Algemene voorwaarden

Beste klant,

Reeds heeft Anouschfoto enkele wijzigingen toegebracht aan haar Algemene Voorwaarden.
De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn vanaf 01 augustus 2019 van kracht.
Artikel 1 : Algemeen

Aan de informatie welke op de website “www.anouschfoto.nl” of andere door Anouschfoto, al dan niet verstrekte, fysieke uitingen is geplaatst kunnen geen rechten worden ontleend.
De door Anouschfoto aan opdrachtgever verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk en dienen geheim gehouden te worden. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnaam en wachtwoord en zal Anouschfoto van ieder verlies, diefstal en/of misbruik onmiddellijk in kennis stellen.

Artikel 2 : Privacy

Anouschfoto gebruikt de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van haar dienstverlening.
Anouschfoto stelt geen persoonsgegevens ter beschikking aan derde partijen tenzij in de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald of de wet Anouschfoto hiertoe verplicht.

Artikel 3 : Publicatie

Indien opdrachtgever akkoord gaat met het, op het klantformulier, aangeven item “Geeft u toestemming voor het publiceren van de foto’s op mijn website en/of facebookpagina” zal Anouschfoto de betreffende foto’s ook alleen maar op haar website (www.anouschfoto.nl) en/of facebookpagina (www.facebook.com/anouschfoto (mogen) tonen.
Wanneer Anouschfoto de betreffende foto’s wenst te gebruiken t.b.v. andere commerciële (reclame) doeleinden, zal zij hieraan voorafgaand opdrachtgever een formulier aanbieden waarop opdrachtgever kan aangeven of deze hiermee akkoord wenst te gaan.
Het is door opdrachtgever niet toegestaan om de onbewerkte variant van één of meerdere foto’s te publiceren. Wanneer dit geconstateerd wordt zal Anouschfoto de klant schriftelijk meedelen deze betreffende foto’s binnen een termijn van 24 uur na tijdstip van versturing van deze mededeling te verwijderen van het internet. Als hier niet binnen de gestelde termijn aan is voldaan, is Anouschfoto genoodzaakt de klant een boetebedrag van €10,- toe te kennen.
Tevens is het door opdrachtgever niet toegestaan om de, aan opdrachtgever, aangeleverde foto’s middels een andere bewerking te publiceren.

Artikel 4 : Afdrukken/Vergroting door derden

Er kan geen beroep worden gedaan op Anouschfoto wanneer opdrachtgever de keuze neemt tot het laten afdrukken van de foto’s door derden.
Er kan geen beroep worden gedaan op Anouschfoto wanneer opdrachtgever de keuze neemt tot het laten vergroten/verkleinen van de foto’s door derden.

Artikel 5 : Betaling

Anouschfoto zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
Het verschuldigde bedrag, welke op de factuur vermeld staat, dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum door opdrachtgever te worden voldaan.
Indien opdrachtgever niet binnen de voorgaande termijn van 14 dagen het verschuldigde bedrag heeft voldaan, zal Anouschfoto een schriftelijke herinnering sturen aan opdrachtgever, waarin aangegeven wordt dat opdrachtgever het verschuldigde bedrag dient te voldoen binnen een termijn van 10 dagen na vervaldatum van de betreffende factuur.
Wanneer opdrachtgever niet binnen de voorgaande termijn van 10 dagen het verschuldigde bedrag heeft voldaan, zal Anouschfoto een verhoging van € 15,-toekennen aan het verschuldigde bedrag, wanneer deze tezamen dienen te worden voldaan binnen een termijn van 7 dagen na vervaldatum van de eerder gestuurde herinnering.
Wanneer door opdrachtgever geen gehoor wordt gegeven aan deze laatste voorgaande termijn van 7 dagen, is Anouschfoto genoodzaakt een Incassobureau in te schakelen en zullen tevens alle daaruit voortkomende kosten op opdrachtgever verhaald worden.

Artikel 6 : Verzending en ontvangst

Opdrachtgever ontvangt de gekozen/bestelde foto’s binnen een termijn van 21 dagen na ontvangst van de betaling, tenzij, indien nodig, door Anouschfoto een andere termijn aan opdrachtgever schriftelijk wordt meegedeeld.
Goederen welke bij/via Anouschfoto door opdrachtgever kunnen worden aangeschaft, worden binnen een termijn van 3 dagen na ontvangst van de betaling vervaardigd, dan wel besteld. Opdrachtgever ontvangt de bestelde goederen uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de betaling, tenzij, indien nodig, door Anouschfoto een andere termijn aan opdrachtgever schriftelijk wordt meegedeeld.

Artikel 7 : Annulering en opschorting

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Anouschfoto, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het verschuldigde bedrag van de factuur is voldaan.
Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Anouschfoto gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
Opdrachtgever dient opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst schriftelijk te geschieden. Opdrachtgever dient dit minimaal te geschieden tot 24 uur voor aanvang van de opdracht.
Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever korter dan/na de gestelde termijn van 24 uur voor aanvang van de opdracht, zal Anouschfoto 20% van de overeengekomen totaalprijs, lees te maken kosten, in rekening brengen.
Indien opdrachtgever een reservering ofwel afspraak aangaande fotoshoot maakt door het gebruik van de op de website aanwezige elektronische agenda, kan opdrachtgever de afspraak tot 24 uur voor aanvang van de fotoshoot annuleren. Indien opdrachtgever hiertoe besluit zal Anouschfoto € 2,00 reserveringskosten in rekening brengen. Wanneer opdrachtgever reeds meer betaald heeft zal het teveel betaalde bedrag binnen 5 werkdagen terug gestort worden op rekening van opdrachtgever.
Indien opdrachtgever een reservering ofwel afspraak aangaande fotoshoot maakt door het gebruik van de op de website aanwezige elektronische agenda, en opdrachtgever binnen de gestelde termijn van 24 uur voor aanvang van de fotoshoot afziet van de geboekte fotoshoot, zal Anouschfoto € 10,- reserverings- en administratiekosten in rekening brengen richting opdrachtgever.
In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor Anouschfoto niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal Anouschfoto indien nodig zorgdragen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.
Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden en/of producten.